یادگار فتحی

تحصیلات: کارشناسی نوازندگی ساز جهانی و نوازنده فلوت
عضو کرفلوت تهران به رهبری اقای سعید تقدسی و سرپرستی خانم‌ فیروزه نوایی.
اجرای کنسرت با کر فلوت و شرکت در چند دوره جشنواره فجر وجشنواره موسیقی معاصر.
شرکت در مستر کلاس با اقای یارسلاو از روسیه و اقای زیگلر از سوئیس و خانم فیروزه نوایی و خانم‌‌ اذین موحد از دانشگاه تهران.
من در مسیر زندگی فلوتی ام همواره لطف و مرحمت انسانهای بزرگ و مهربانی همچون خانم‌ ها اذین موحد، ناهید موفقی، کلاریز کشاورز، فیروزه ‌نوایی و خانم مونا طاهریان شامل حال من بوده.
در حال حاضر شاگرد خانم مونا طاهریان هستم که واقعا ایشان معلمی با دانش، صبور و با احساس که هیچوقت  برکتی که به زندگی فلوتی من دادن رو فراموش نخواهم کرد.