شایان حاصلی

فارغ التحصیل هنرستان موسیقی پسران،
همکاری با ارکستر سمفونیک تهران به رهبری علی رهبری سال ۱۳۹۴،
نوازنده فلوت اول ارکستر ملی در حال حاضر،
همکاری با ارکستر آیسو( بخش فرهنگی سفارت اتریش) از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲،
همکاری با ارکستر ژوله به رهبری نیما گوران به عنوان سولیست سال ۱۳۹۰،
کسب مقام اول در جشنواره جوان سال ۱۳۸۶،
دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه تهران،