ریحانه حاجی محمد

کارشناسی نوازندگی: دانشگاه تهران
دانشجو کارشناسی ارشد نوازندگی: دانشگاه تهران
-فارغ التحصیل دانشگاه تهران زیرنظر دکتر آذین موحد
-فارغ التحصیل هنرستان موسیقی دختران
-عضو شورای مرکزی انجمن فلوت ایران
-عضو کر فلوت تهران
-کنسرت به همراه کر فلوت تهران دراتریش و سوییس
شرکت در مستر کلاس های اساتیدی چون :
کوشیار شاهرودی-Julie Brunet Jailly-Nil Thilo Krämer-Brigit ramsel- Barbara Gislee Hasse
-شرکت در ورکشاپ های تابستانی الکزندر تکنیک زر نظر دکتر آذین موحد
-کسب مقام اول نوازندگی فلوت درهشتمین جشنواره موسیقی جوان
-کسب مقام دوم نوازندگی فلوت دردهمین جشنواره موسیقی جوان
-برگزار کننده ی ورکشاپ « شناخت المان ها و تفاوت های موسیقی باروک و روکوکو» در سمینار فلوت تابستان ۱۳۹۵
-مدرس ساز فلوت و تئوری موسیقی