حسین افشاریان

حسین افشاریان شاندیز متولد ۱۳۵۶
اساتید : ناصر رحیمی ، سرکار خانم عسل حناچی ، سرکار خانم دکتر موحد
عضو کر فلوت تهران
نوازنده فلوت اول ارکستر نیما وارکستر فردوسی مشهد و تدریس در آموزشگاه خورشید و هفت نت مشهد