سهیل کوشانپور

فارغ التحصیل رشته موسیقی
مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری فرزانه
عضو هیات مدیران کانون موسیقی کوشا
مدیر هنری کر فلوت تهران