سبا کوهبر

نوازندگی فلوت را درسن ۱۳ سالگی در شیراز آغاز نمود و از سال ۱۳۹۰ در تهران نزد مونا طاهریان به کار خود ادامه داد و از محضر اساتیدی چون فیروزه نوایی، سعید تقدسی و آذین موحد بهره برده است. در کنار نوازندگی فلوت ، علوم موسیقی نظیر هارمونی ، سلفژ، فرم موسیقی،  تاریخ موسیقی را نزد استیدی چون آرش تیمویان و تنگیز شاولوخاشویلی فراگرفته است.
تجربیات و افتخارات
سابقه ی  نوازندگی در کر فلوت تهران از سال ۹۴ و تجربه ی سولیستی با این گروه
کسب مقام سوم در جشنواره موسیقی جوان سال های ۹۳ و ۹۴
شرکت در مستر کلاس اساتید چون میشائل مارتین کوفلر و مارتین بلیک و فرشته رهبری در کشور اطریش
کوشیار شاهرودی و ماتیاس زیگلر در طهران