مهدی کیانی

کارشناسی نوازندگی فلوت (دانشگاه تهران)
شرکت در دوره های تخصصی تعمیر سازهای بادی چوبی نزد پائول هینتراگر و ورنر توماسی در کشور اتریش