گلبرگ گیوقصلب

گلبرگ گیوقصاب
دانشجوی کارشناسی رشته نوازندگی دانشکده هنر و معماری تهران
دانش آموخته ی اساتید : محمد علی لقا ، شهرام رکوعی ، آرمین قیطاسی ، آذین زاهدی ، آذین موحد و فیروزه نوایی
شرکت در مستر کلاس کوشیار شاهرودی
شرکت در مستر کلاس aleksandr haskin
اجرا در دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان