انیس امری

دانشجوی رشته کارشناسی موسیقی
دارنده مقام اول استانی و مقام اول کشوری در رشته نوازندگی فلوت در جشنواره هنر
سابقه همکاری با ارکستر هیوا به عنوان سولیست به رهبری مظفر نبیلی ،عضو کر فلوت تهران به رهبری سعید تقدسی ، ارکستر فیلارمونیک کرج ، ارکستر گلستان به رهبری کیوان ساکت و ارکستر ایستگاه.
شرکت در مسترکلاس های فلوت دکتر آذین موحد ، فیروزه نوایی ، سعید تقدسی و مهرداد غلامی و مستر کلاس های "پرکتیکوم" پروفسور میرزا کاپتانوویچ ، "الکزندر تکنیک" دکتر آذین موحد و "فلوت" گرهارد مایر و ماتیاس زیگلر.
سابقه تدریس در گرگان و کرج به مدت ۱۰ سال