الیکا ملک

متولد ۱۳۶۹
نوازندگی را کنار خانم عسل حناچی در ۱۰ سالگی آغاز نمود.
کنار استاد رحیمی، استاد سینکی و استاد کلاریز کشاورز ادامه داده است.
فارق التحصیل کارشناسی ارشد نوازندگی از  دانشگاه هنر تهران.
از آغار کر فلوت حضور داشته و در تور اروپا ( سوییس و اتریش) شرکت کرده.
در مستر کلاس های خانم نوایی، سعید تقدسی، کوشیار شاهرودی، و آذین موحد شرکت داشته.
مدرس فلوت در چند آموزشگاه  تهران